NAD PARSĘTĄ NAD PARSĘTĄ
PL
NAD PARSĘTĄ NAD PARSĘTĄ

Szanowny Gościu, Będziemy bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa oraz spokoju wypoczynku Twojego oraz wszystkich naszych gości.

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać wynajmu miejsc noclegowych w obiekcie przy ul. Młyńska 10 w Kołobrzegu. Każda osoba , która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Umowa pomiędzy klientem a obiektem zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji.

II. Warunki umowy najmu

1. Umowa zawarta pomiędzy Obiektem Młyńska 10 a klientem obejmuje wynajem apartamentu oraz dodatkowo wykupione świadczenia. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie w sezonie grzewczym) oraz sprzątanie końcowe. Odbiór kluczy: kodów do lokalu następuje w recepcji „Apartamentów Nad Parsętą” ul. Szpitalna 7- vis a vis obiektu Młyńska 10 (kod jest aktywny przez cały okres pobytu ). Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. W przypadku nieopuszczenia przez Klienta apartamentu do godziny 10:00 Apartamenty Nad Parsęta obciążą Klienta kosztem kolejnej nocy oraz zatrzyma kaucję.

2.Podczas zameldowania pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 400 zł bądź 100 euro na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu gościa w momencie wymeldowania.

3. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od klienta, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).

4.W przypadku anulowania rezerwacji za którą wpłynął już zadatek, wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi . Apartamenty ,, Na Młyńskiej 10 '' w uzasadnionych przypadkach może zaproponować inny Termin pobytu.

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić recepcję o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Wynajmującego na szkodę.

6. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić recepcję o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia podczas pobytu.

8. W przypadku pozostawienia przez Gościa apartamentu w stanie wyraźnie pogorszonym lub wyraźnie brudnym, spółka Andrzejczuk ma prawo naliczyć dodatkowe opłaty, w szczególności za widoczne zabrudzenie sof, dywanów, ścian lub balkonów oraz pozostawienie brudnych naczyń na stołach . Dodatkowy koszt uzależniony jest od wysokości kosztu przywrócenia Apartamentu do należytego stanu.

9. W całym obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

III. Obowiązki klienta

1. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w specyfikacji rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. W innym przypadku Obiekt Młyńska 10 może odmówić wydania kodów do apartamentu.

2. Klient zobowiązany jest do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie apartamentu w stanie zastanym.

3. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.

4. Obiekt Młyńska 10 może odmówić przyjęcia klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu apartamentu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Obiekcie Młyńska 10.

5. W apartamencie oraz częściach wspólnych obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e papierosów, również na balkonach. Za złamanie zakazu palenia Gość jest zobowiązany uiścić opłatę za czyszczenie i ozonowanie w wysokości 1000 zł.

6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie ognia otwartego w postaci np. grilla

7. Zwierzęta w obiekcie Młyńska 10 nie są akceptowane.

IV. Wystąpienie sił wyższych

1.W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Obiekt Młyńska 10 zastrzega sobie prawo zaproponowania klientowi innego terminu zastępczego do pierwotnie zarezerwowanego. Obiekt Młyńska 10 ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od obiektu, nie będzie mogło być zagwarantowane.

2. W przypadku wyjątkowego zdarzenia, przypadkowego overbookingu, awarii w Apartamencie lub innych przyczyn na których spółka Andrzejczuk nie miał bezpośredniego wpływu, zastrzega on sobie prawo zmiany Apartamentu na inny, który posiada w swojej ofercie. Zmiana Apartamentu odbywa się na inny Apartament o takim samym lub wyższym standardzie.

V. Ochrona danych osobowych

1. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego jego danych osobowych związanych z realizacją rezerwacji oraz do celów marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r.,Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Zgoda na powierzenie przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu dokonania czynności, o których mowa powyżej Klient kontaktuje się z recepcją obiektu Nad Parsętą na adres e-mailowy: recepcja@nadparseta.pl lub w inny dowolny sposób.

4. Klient może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, telefoniczną, przez SMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Wynajmującego akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili rezerwacji.