Ogólne Warunki Korzystania z usług MEDYK SPA

Apartamenty nad Parsętą

Ogólne Warunki Korzystania z usług
MEDYK SPA
Małgorzata Andrzejczuk
Szpitalna 7
78-100 Kołobrzeg
NIP 671-10-04-403

1. Zasady ogólne.

1.1. Właścicielem i zarządzającym firmą jest Medyk Spa Małgorzata Andrzejczuk zwany w dalszej części Medyk Spa.
1.2. Prawa i obowiązki Gości związane z pobytem oraz korzystaniem z usług określają niniejsze Ogólne Warunki Rezerwacji i Pobytu.
1.3. OWRiP są dostępne w recepcji obiektu Nad Parsętą.
1.4. Zasady korzystania ze strefy basenowej określa odrębny regulamin.

2. Zgłoszenie i wykonanie usługi.
2.1. Zgłoszenie chęci skorzystania z usługi następuje z chwilą dokonania rezerwacji i wpłaty zadatku w ustalonej wysokości w określonym terminie. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub mailowo.
2.2. Dokonanie zgłoszenia oraz wpłata zadatku jest równoznaczne z zawarciem umowy oraz zaakceptowaniem treści OWRiP.

3. Warunki płatności.
3.1. Ceny świadczeń dla Gości są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.
3.2. Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości co najmniej 30% ustalonej ceny pobytu w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie powoduje wygaśnięcie rezerwacji.
3.3. Pozostała kwota za usługi winna być wpłacona przez Gościa w recepcji obiektu gotówką, kartą kredytową lub przelana na rachunek bankowy najpóźniej do dnia przyjazdu. Wpłata na rachunek bankowy podlega stwierdzeniu na podstawie okazanego dowodu wpłaty. Podstawą uznania zapłaty dokonanej w formie przelewu bankowego jest uznanie rachunku bankowego Andrzejczuk Sp. z o.o.
3.4. Gość obowiązany jest do zapłaty innych świadczeń, jeżeli obowiązek taki wynikać będzie z odpowiednich przepisów prawa.
3.5. Promocje cenowe, oferty last minute, zniżki z tytułu posiadanych kart rabatowych, prowizje itp. nie łączą się ze sobą. Szczegółowych informacji dotyczących cen udziela dział rezerwacji Andrzejczuk Sp. z o.o.

4. Prawa Gościa.
4.1. Gość ma prawo do świadczeń zawartych w ofercie Medyk Spa na warunkach określonych dokonaną rezerwacją, umową, w tym OWRiP.
4.2. Goście uprawnieni są do otrzymania koniecznej pomocy i opieki oraz zgłaszania wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu w recepcji obiektu Nad Parsętą.

5. Obowiązki Gościa.
5.1. Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji ośrodka wypoczynkowego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości pracownik recepcji będzie uprawniony do odmowy realizacji wyznaczonych usług.
5.2. Od chwili rozpoczęcia pobytu Gość zobowiązany jest stosować się do wskazówek przedstawicieli Medyk Spa dotyczących pobytu.
5.3. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem, w tym do przepisów pożarowych, obowiązujących w miejscu zakwaterowania.
5.4. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.
5.5. W razie rażącego bądź uporczywego naruszania przez Gościa OWRiP, prowadzącego lub mogącego prowadzić do powstania szkody w mieniu lub na osobie lub do naruszenia interesów innych Gości, Medyk Spa może odmówić sprawcy naruszeń dalszego świadczenia usług. Osoba taka zobowiązana jest w takim wypadku do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Medyk Spa, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie wyrządzone szkody oraz do opuszczenia terenu obiektu.
5.6. Gość zobowiązany jest do posiadania przy sobie karty pobytu.
5.7. W pomieszczeniach obiektu Medyk Spa, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz innych podobnych środków, w tym papierosów elektronicznych. W przypadku naruszenia zakazu zostanie pobrana opłata w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) na poczet kosztów doprowadzenia pomieszczenia do stanu poprzedniego, w tym w szczególności neutralizowania woni tytoniu lub innych podobnych palonych środków.
5.8. Dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób uprawnionych.
5.9. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi i upewnić się, że drzwi nie mogą być otworzone bez użycia klucza.
5.10. Medyk Spa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył OWRiP, wyrządził szkodę w mieniu Medyk Spa lub innych Gości albo szkodę na osobie innych Gości, personelu Medyk Spa lub innych osób przebywających w ośrodku wypoczynkowym, albo też w inny sposób zakłócił spokój.

6. Doba hotelowa i warunki pobytu.
6.1. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu do godziny 10:00 dnia następnego.
6.2. Gość jest przyjmowany na określony czas trwania pobytu.
6.3. Gość nie może przekazywać usług innym osobom.

7. Reklamacje.
7.1. Reklamacje związane z wykonywaniem usług oraz innymi warunkami pobytu powinny być zgłaszane niezwłocznie jeszcze w trakcie trwania pobytu, tak aby umożliwić Medyk Spa usunięcie ewentualnych nieprawidłowości jeszcze w trakcie jego trwania.
7.2. Reklamacje należy składać w biurze Medyk Spa, zaś po wyjeździe pisemnie na adres: ul. Szpitalna 7, 78-100 Kołobrzeg.
7.3. Ewentualne reklamacje nie wpływają na terminy i wysokość płatności.
7.4. O sposobie załatwienia złożonej na piśmie reklamacji, Gość zostanie poinformowany pisemnie.

8. Odpowiedzialność.
8.1. Medyk Spa ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
8.2. Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów usuwania szkód powstałych z jego winy lub z winy osób go odwiedzających, w trakcie trwania pobytu. Za zachowania osób niepełnoletnich, w tym spowodowane przez te osoby szkody odpowiadają ich opiekunowie prawni.
8.3. Odpowiedzialność Medyk Spa z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji obiektu.

9. Wyłączenie odpowiedzialności.
9.1. Medyk Spa nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, które jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem po stronie Gościa.
9.2. Medyk Spa zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu w każdym czasie przed jego rozpoczęciem w wypadku stanu wyższej konieczności spowodowanej zdarzeniem losowym z przyczyn niezależnych od Medyk Spa. W takim wypadku Medyk Spa zobowiązuje się do przedstawienia oferty zastępczej na zasadach pierwszeństwa lub zwrot uiszczonej należności.
9.3. Z uwagi na bogatą ofertę proponowanych usług, Medyk Spa nie może zagwarantować kompletnej ciszy w trakcie trwania całego pobytu. Jednakowoż Gość, w przypadku preferowania formy pobytu zapewniającej odpowiedni poziom ciszy, jest zobowiązany, aby w trakcie dokonywania rezerwacji poinformować pracownika o chęci zajęcia pokoi oddalonych od tych części ośrodka wypoczynkowego, które z uwagi na ich przeznaczenie mogą powodować powstawanie hałasu.
9.4. Medyk Spa zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia z użytkowania (remonty, przeglądy, obłożenie obiektu, awarie) niektórych atrakcji.

10. Rezygnacja z usług; niewykonanie umowy.
10.1. Rezygnacja z usług wymaga pisemnego oświadczenia.
10.2. W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu i niewykonania przez Gościa zawartej umowy Medyk Spa zwraca w całości kwotę wpłaconego przez Gościa zadatku.
10.3. W przypadku rezygnacji z usług w terminie późniejszym niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu i niewykonania przez Gościa zawartej umowy Medyk Spa jest uprawniony do zachowania wpłaconego przez Gościa zadatku.

 

Polityka Prywatności.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy (dalej: Serwis)

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem;
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

5. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
a. imię i nazwisko
b. adres e-mail
c. numer telefonu

6. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

7. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.

8. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres obiektu.

9. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
b. poprzez gromadzenie plików “cookies”

10. Przy pierwszej wizycie na stronie, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

11. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

12. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
a. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
b. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

 

Dane firmy / company details

MEDYK SPA
Małgorzata Andrzejczuk
Szpitalna 7
78-100 Kołobrzeg
NIP 671-10-04-403

ul. Szpitalna 7,
78-100 Kołobrzeg
tel. +48 94 35 234 50

e-mail: recepcja@nadparseta.pl

Kariera w Hotelu
Nad Parsętą